Pretraga
Zatvori this search box.

Zaštita podataka ličnosti

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Shodno članu 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 87/2018), a u vezi sa prikupljanjem podataka o ličnosti prilikom popunjavanja zahteva, žalbe ili prigovora, Peach Perfect Online doo Beograd, ul. Miloša Obrenovića 131, opština Obrenovac, grad Beograd, Republika Srbija, MB: 21677086, PIB: 112450989, kao rukovalac podacima, daje sledeće obaveštenje o obradi podataka o ličnosti:

1) Podaci o rukovaocu

Pravno lice: Peach Perfect Online doo Beograd(u daljem tekstu: Peach Perfect).

Adresa: ul. Miloša Obrenovića 131, opština Obrenovac, grad Beograd, Republika Srbija,

Matični broj: 21677086

PIB: 112450989

Zakonski zastupnik: Stefan Jovanić

2) Svrha prikupljanja i obrade podataka

Svrha prikupljanja i obrade podataka realizacija ugovora, odnosno registracija klijenta u cilju prodaje i isporuke robe na adresu.

Rok čuvanja je određen ciljem izvršenja ugovora, a registrovani korisnici u svakom trenutku mogu da traže prestanak obrade, kao i brisanje podataka.

3) Način korišćenja podataka

Peach Perfect podatke o ličnosti prikuplja od samih kupaca, prilikom popunjavanja /registracije naloga pomoću koga se vrši kupoprodaja proizvoda, kao i dostava proizvoda na adresu. Navedeni  podatci se obrađuju na osnovu člana 12, stav 1, tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Peach Perfect  prikuplja sledeće podatke o ličnosti: Ime i prezime, Naziv poslodavca/institucije/organizacije,Adresa prebivališta, Država prebivališta/boravišta, Kontakt e-mail adresa i kontakt telefon.Prikupljeni podaci o ličnosti se koriste isključivo u svrhe realizacije ugovora (kupoprodaje i dostave robe na ardesu).

4) Lica koja koriste podatke

Podatke o ličnosti obrađuju lica zaposlena u KRYOLAN-LOVE RICH  na poslovima obrade i realizacije porudžbina po zahtevima, žalbama i prigovorima, u skladu sa internim pravnim aktima i zakonom.

5) Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka

Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti je član 12.st.1 tačka 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno, obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora.

6) Opoziv pristanka za obradu podataka i pravne posledice opoziva

Svako lice čije podatke o ličnosti Peach Perfect  obrađuje, uz pristanak ima pravo da opozove prethodno dati pristanak za obradu.

Ovo pravo možete da ostvarite slanjem poruke na našu adresu: info@peachperfect.online ili ul. Miloša Obrenovića 131, opština Obrenovac, grad Beograd, Republika Srbija.

7) Pravo da se zahteva pristup, ispravka ili brisanje podataka o ličnosti

Korisnik ima prava da od rukavaoca zahteva pristup, ispravku ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, ograničenje obrade istih, pravo na prenosivost podataka, kao i pravo na Prigovor, ukoliko je to u skladu sa zakonima koji se odnose na rešavanje po Zahtevu korisnika.

Ovo pravo možete da ostvarite slanjem poruke na našu adresu: info@peachperfect.online ili ul. Miloša Obrenovića 131, opština Obrenovac, grad Beograd, Republika Srbija.

8) Automatizovane odluke i profilisanje i iznošenje podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju

Peach Perfect  ne donosi automatizovane odluke, ne vrši profilisanje podataka o ličnosti prikupljenih na internet stranici.

Kako je Peach Perfect internacionalna franšiza koja koristi jedinstveni program i server, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti, podaci o ličnosti prikupljeni na internet tranici, mogu biti pohranjeni na serveru države koja je članica Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku  obradu ličnih podataka, te se u smislu člana 64. Zakona smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

9) Prava koja pripadaju licu u slučaju nedozvoljene obrade

U slučaju nedozvoljene obrade podataka, licu pripadaju sva prava iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, čiju primenu nadzire Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, uključujući i pravo na pritužbu Povereniku.

Naručivanjem proizvoda Kupac istovremeno daje i

IZJAVU O SAGLASNOSTI

 

Izjavljujem da sam saglasan/na da moje lične podatke Peach Perfect  obrađuje u skladu s važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Izjavljujem da sam svoje podatke dao/dala dobrovljno.

Izjavljujem da sam obavešten/a i saglasna da će mojim podacima rukovoditi zaposleni u Peach Perfect  , kao i da će se podaci čuvati u Peach Perfect  -u, u periodu potrebnom za izvršenje ugovora.

Saglasan/a sam da Peach Perfect  gore navedene podatke prikuplja, skladišti u svojoj bazi i da ih koristi isključivo u cilju ostvarivanja svrhe za koje su podaci prikupljeni.

Izjavljujem da sam saglasan/a da se moji podaci čuvaju, obrađuju i koriste za sledeće svrhe: komunikacija sa mnom, obrada mog zahteva, vođenje evidencija.

Peach Perfect garantuje fizičkim licima, čije podatke obrađuje, sva prava predviđena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.